ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುನಾವಣೆ – ಗೆಲ್ಲುವವರಾರು?

ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗಣಿ ನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ?
ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಯಾರಿಗೆ, ನೀವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!